Wettelijke vermeldingen

REDACTEUR 
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE - Vereenvoudigde naamloze vennootschap - maatschappelijke zetel: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex - Kapitaal: 567.254,00 euro - RCS NANTERRE B 409 067 006 - Intracommunautaire TVA: FR 01409067006 - Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00
PUBLICATIE-DIRECTEUR
M. Jean-Jacques Voisard, Directeur Franchise Dermatologie
WEBMASTER 
Contact.pfm@pierre-fabre.com
HOSTING 
Société OVH,
Vereenvoudigde naamloze vennootschap -Kapitaal: 10 069 020 euro, ingeschreven te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk, onder het nummer 537 407 926 sise 2, maatschappelijke zetel: 2, rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de website www.dexeryl.be (hierna de ""Site" genoemd) die u (hierna de "Gebruiker" genoemd) accepteert voor het enige feit van de raadpleging van deze site.

Als de gebruiker ze niet accepteert, vraagt ​​PFD hem om de site te verlaten.
Als de gebruiker minderjarig is, stemt hij ermee in de site alleen te raadplegen in het bijzijn van zijn ouders of verzorgers die deze voorwaarden eerder hebben geaccepteerd.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze worden beheerst en geïnterpreteerd naar Frans recht.
De site die kan worden geraadpleegd op het adres www.dexeryl.be wordt aangeboden onder bepaalde voorwaarden die de gebruiker verbindt zich te kennen en te respecteren.

Het gebruik en de raadpleging van de site is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Over het algemeen stemt de gebruiker ermee in om de site geheel of gedeeltelijk niet te gebruiken voor illegale doeleinden (copyright) of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Door de site te raadplegen, stemt de gebruiker ermee in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven op de datum van consultatie van de site.
De site is gemaakt om de gebruiker informatie over gezondheidseducatie te bieden en om informatie te geven over producten in het Dexeryl®-assortiment (therapeutische indicaties, actiemechanismen, enz.).

De site kan geen contractueel aanbod vormen. Deze site verspreidt niet-contractuele informatie met als doel informatie te verstrekken voor gezondheidseducatieve doeleinden, om alle producten in het Dexeryl®-assortiment te beschrijven, maar zonder de wens om een directe aankoop van een product of dienst aan te bieden .

Voor zover deze site wordt bijgewerkt rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie of aankondigingen niet langer geldig zijn op het moment van verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. PFD kan niet garanderen, hoewel het de nodige inspanningen levert, voor een perfecte update van alle informatie of nieuws dat op deze site wordt verspreid.

De site biedt een Store Locator-systeem met de apotheken die zich het dichtst bij de gebruiker bevinden. Evenals een nieuwsbriefsysteem (hierna de "nieuwsbrief" genoemd) waarmee de gebruiker het laatste merknieuws met betrekking tot het merk Dexeryl kan ontvangen.
Er is geen registratie vereist op de site om kennis te nemen van de inhoud ervan.

Om de Dexeryl-nieuwsbrief te ontvangen, moet PFD mogelijk persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen. Deze persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen.

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij een recht op toegang, oppositie heeft , rectificatie en verwijdering van gegevens over hem. Om deze rechten uit te oefenen, hoeft de gebruiker deze alleen bij PFD op te vragen op het volgende adres: INFORMATIONS CONSEILS PIERRE FABRE DERMATOLOGIE - BP 100 - 81506 LAVAUR CEDEX.
De wijziging vindt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw verzoek plaats.
PFD verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verzonden in verband met het gebruik van de site.

De site kan vereisen om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer dit nodig is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die de rechten of de eigendom van de site, aan andere gebruikers van de site of aan enige andere persoon die door dergelijke activiteiten kan worden gestraft."
"Computertoepassingen die gezinsgezondheidsadvies bevatten over producten uit het Dexeryl®-assortiment en de bijbehorende pathologieën worden binnen de Site ter beschikking gesteld van de Gebruiker (hierna"" Toepassingen ""genoemd).

PFD gaat niet uit van resultaatsverbintenis, maar van middelen met betrekking tot het advies dat op de site aan de gebruiker zal worden verstrekt.

PFD geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit advies en aanbevolen producten. Deze worden alleen ter informatie gegeven en moeten worden bevestigd door bevoegde gezondheidswerkers.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze informatie wordt uitgevoerd onder zijn enige en volledige verantwoordelijkheid, controle en leiding.

Bijgevolg ontslaat de raadpleging van de secties van de site de gebruiker op geen enkele manier van het verzamelen van persoonlijk advies van een arts, apotheker, gezondheidsdeskundige, die alleen bevoegd is om de gebruiker een mening te geven die is aangepast aan zijn specifieke situatie.

Voor meer informatie en / of twijfel kan de gebruiker contact opnemen met PFD op het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com

PFD kan links bieden naar websites en / of externe applicaties, al dan niet behorend tot de PIERRE FABRE Group. Deze websites en / of applicaties zijn onafhankelijk van de site.

PFD bewerkt of controleert de bronnen en inhoud van deze websites en / of applicaties of hun links naar andere websites en / of applicaties niet.

De links naar deze websites en / of applicaties vormen op geen enkele manier een goedkeuring of validatie of hechting van PFD aan de inhoud van deze websites en / of deze applicaties.

PFD kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, producten, diensten, advertenties, cookies of andere elementen van deze websites en / of applicaties, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, opeenvolgend of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites en / of applicaties.

Het creëren van hypertekstlinks naar de site kan alleen worden gedaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van PFD. Elke autorisatieaanvraag moet naar het volgende contactadres worden gestuurd: contact.pfm@pierrre-fabre.com. Elk ongeoorloofd gebruik vormt een bij wet strafbare inbreuk.

PFD verbindt zich ertoe te verifiëren dat de inhoud van haar site voldoet aan de geldende Franse wettelijke bepalingen. PFD verbindt zich er in het bijzonder toe om geen gegevens te verspreiden die de rechten van derden schenden, van gewelddadige, pornografische of lasterlijke aard zijn en geen illegale inhoud te verspreiden, met name van racistisch, xenofoob, pedofiel of anderszins aanstootgevend voor de menselijke waardigheid.

PFD kan de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de site niet garanderen.

De documenten die PFD in elektronische versie op de site verspreidt, zijn onderhevig aan talrijke herlezingen; ze kunnen echter fouten bevatten. Als de gebruiker het vindt, moet hij niet aarzelen om PFD hiervan op de hoogte te stellen via het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com PFD zal overgaan tot de overeenkomstige correcties in het geval dat ze gerechtvaardigd zijn. De verspreide teksten kunnen bovendien tussen de tijd dat de gebruiker ze heeft bekeken en de tijd dat hij er kennis van heeft gekregen, onderhevig zijn aan updates. PFD garandeert op geen enkele manier dat deze informatie exact, volledig en actueel is.

Hoewel PFD de nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op de site te garanderen, kan PFD niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die kunnen worden verkregen door misbruik hiervan.

Evenzo kan PFD niet verantwoordelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen en / of voor enige schade als gevolg van defecte of gehackte sites.

PFD is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis.

PFD, haar managers of werknemers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

voor welke schade dan ook door een verbinding, toegang of gebruik van deze site;

schade die direct of indirect voortvloeit uit het raadplegen van deze site of het gebruik van de informatie die erop beschikbaar is;

directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze site, en in het bijzonder van enig operationeel, financieel of commercieel verlies of verlies van programma's of gegevens in een informatiesysteem, zelfs als PFD op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Meer in het algemeen biedt PFD geen enkele garantie, expliciet of stilzwijgend, met betrekking tot het geheel of een deel van de site.

De gebruiker verbindt zich ertoe om niet vrijwillig of onvrijwillig virussen of bestanden van welke aard dan ook te introduceren die de werking van de site verstoren; in dat geval zouden zij er als enige de verantwoordelijkheid voor dragen.

In de geest van respect voor iedereen, kan PFD juridische stappen ondernemen tegen de Onbekwame Gebruiker.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van internet, en in het bijzonder dat de overdracht van gegevens en informatie op internet alleen profiteert van relatieve technische betrouwbaarheid, deze circuleert op heterogene netwerken met diverse technische kenmerken en capaciteiten, die de toegang verstoren of het op bepaalde momenten onmogelijk maken.

PFD streeft ernaar haar pagina's 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar is daartoe niet verplicht. Het kan daarom de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrading. PFD behoudt zich ook het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de distributie van de gehele of een deel van de site, en met name links naar andere sites, te wijzigen, op te schorten of zelfs te onderbreken. PFD is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het geheel van deze onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij.

In geen geval kan de site verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van gegevens of enige verslechtering in verband met deze gegevens. Alle informatie of advies die door de site wordt verstrekt, kan niet worden geïnterpreteerd als enige garantie."
Aangezien internet een open netwerk is, kan PFD niet garanderen dat deze gegevens niet door derden worden gekaapt. PFD heeft geen controle over de risico's die verband houden met de werking van internet en vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan ​​van mogelijke risico's in termen van incidenteel verlies van gegevens of schending van de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk passeren.
"Het aanbieden van de site draagt ​​geen eigendomsrechten over die aan de site zijn gekoppeld. De gebruiker krijgt alleen een gratis licentie om de site te gebruiken, op een niet-exclusieve manier en voor privégebruik.

Als zodanig is het verboden om de Applicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren op welke manier dan ook en op een bestaand of toekomstig medium, om aan te passen, de Applicatie te vertalen in een andere taal of taal of, om de applicatie te vertegenwoordigen door welk proces dan ook.

De volledige inhoud van de site en elk van zijn elementen afzonderlijk genomen (alle namen van genoemde producten of merken, architectuur, teksten, foto's, afbeeldingen, films, illustraties ...) is het exclusieve eigendom van PFD of zijn technische dienstverleners en is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en meer in het algemeen intellectuele eigendom.

PFD vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat bepaalde foto's of tekens ook intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen.

Reproductie van de gehele of een deel van de site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de sitepublicatiedirecteur.

De merken en logo's die op de site worden gebruikt, zijn geregistreerd, hun reproductie zou een inbreuk vormen.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden, inclusief visuele, fotografische, iconografische of andere voorstellingen. In overeenstemming met artikel L.122-4 van de code voor intellectuele eigendom is elke weergave of reproductie die niet uitdrukkelijk, geheel of gedeeltelijk en door welk proces dan ook uitdrukkelijk is toegestaan, onwettig en vormt een inbreuk waarop de artikelen L. 335-2 strafbaar zijn. en volgen van de code voor intellectueel eigendom."
"Een ""cookie"" is een klein computerprogramma dat een blok digitale gegevens vertegenwoordigt die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, uw digitale tablet of uw telefoon (hierna gezamenlijk aangeduid als ""de Apparatuur ”).

Voor de toepassing van deze sectie verwijst de term ""cookies"" naar elke technologie die valt onder artikel 32-II van de wet op 6 januari 1978 gewijzigd.

Bepaalde ""cookies"" kunnen informatie van privé-aard bevatten waardoor u als fysieke gebruiker kunt worden herkend en / of uw apparatuur kan worden geïdentificeerd. Ze stellen de site in staat om de delen van onze activiteit te identificeren die u interesseren en, om u inhoud te communiceren die waarschijnlijk overeenkomt met uw interesses. Als zodanig wordt eraan herinnerd dat de bewaartermijn van informatie die door ""cookies"" in uw apparatuur is opgeslagen, niet langer mag zijn dan dertien (13) maanden.

De site gebruikt ""cookies"" om met name statistieken uit te voeren (bijvoorbeeld: schatting van het aantal bezoeken aan de site, geografische gebieden waar gebruikers zich bevinden), om de werking van de site en uw navigatie te verbeteren (bijvoorbeeld: om prioriteiten te stellen of de optimalisatie van onze site voor een dergelijke browser en een dergelijk type kleurendisplay te ontwikkelen) en de browserbeveiliging te waarborgen door met name tegen fraude en spam te vechten.

Raadpleeg het privacybeleid van de site voor meer informatie over het cookiebeleid, het gebruik dat ervan wordt gemaakt door PFD, het gebruik van gegevens en de middelen die zijn ingesteld om u in staat te stellen cookies te configureren.

Voor zover een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden haar geldigheid verliest of indien deze een leemte zou bevatten, wordt de bepaling in kwestie vervangen door de bepaling die er qua interpretatie het meest op lijkt. legaal.

Als de gebruiker niet tevreden is met het geheel of een deel van de site of als de gebruiker het niet eens is met deze algemene gebruiksvoorwaarden, is zijn enige verhaal het stoppen met het gebruik van de site.

De navigatie op de site of het algemene gebruik van de site impliceert noodzakelijkerwijs dat de gebruiker op de hoogte is van deze algemene gebruiksvoorwaarden en dat hij deze volledig en volledig accepteert.

Voor vragen over deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of vraag of opmerking op de Site, kan de Gebruiker contact opnemen met PFD via het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de Franse wetgeving.

Elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en dat niet in der minne kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de plaats waar de verweerder woont.