Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan onze website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is van het grootste belang voor de Pierre Fabre Group.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld wanneer u onze website raadpleegt en gebruikt, en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Wie zijn we?

Deze website (hierna de "www.dexeryl.be") wordt beheerd door Pierre Fabre Dermatologie (hierna "PFD" of "Wij"), die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die op de Website over u worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig te lezen, zodat u weet onder welke voorwaarden uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze Website raadpleegt. Het kan te allen tijde door Pierre Fabre worden bijgewerkt. De datum van de meest recente bijwerking wordt op deze pagina vermeld. We nodigen u dan ook uit om deze regelmatig te raadplegen.

Informatie die wij over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten op onze Website die u gebruikt en van de door u gekozen configuratie (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere "trackers"), zijn de persoonsgegevens over u (hierna "uw Persoonsgegevens" genoemd) die door Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt:

De gegevens gegenereerd door uw browser, automatisch verzameld door onze server via "cookies en andere trackers": 
- Specifieke gegevens over de bezochte sites: de domeinnaam; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; de geraadpleegde pagina's en video's, de advertenties waarop u hebt geklikt.
- Gegevens die specifiek zijn voor u: uw IP-adres (locatie van uw toegangspunt op het netwerk; type browser, besturingssysteem). 

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde Persoonsgegevens niet om te proberen u te identificeren. 

Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom wij ze moeten verwerken.

Doeleinden van de verwerkingGeassocieerde wettelijke basis
Patiënten en gezondheidszorg professionals informeren over het product Onze legitieme interesse

U kunt de dichtstbijzijnde winkel of het dichtstbijzijnde verkooppunt vinden

Uitvoeren van statistische analyses

Tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals aangegeven in het onderstaande gedeelte "Uw rechten" en "Cookies", uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses

Uw toestemming
De bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van elk probleem in verband met het gebruik van onze producten.Onze wettelijke verplichtingen

 

Het bewaren van uw Persoonsgegevens

In de regel bewaren wij uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de relatie met u te beheren.

IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.

Ten slotte zullen de verzamelde verbindingslogs, indien u daarmee instemt, met behulp van cookies en andere trackers die op onze Website worden gebruikt, worden bewaard voor een periode van maximaal dertien (13) maanden, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details verwijzen wij u naar de sectie "Cookies" hieronder.

Het kan nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder aangegeven periode in archiefvorm bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien nodig, met het oog op de toepasselijke verjaring, om een van onze rechten af te dwingen. 

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor de verjaringstermijn, zorgen wij ervoor dat deze worden vernietigd of anoniem worden gemaakt.

Externe links

De Website kan links bevatten naar sites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen zeggenschap heeft over deze sites en niet verantwoordelijk is voor hun gegevensbeschermingspraktijken, raden wij u aan het gegevensbeschermingsbeleid van deze sites van derden te controleren. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Websites of tijdens onze activiteiten worden verzameld.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

- Verkrijgen van een kopie van uw Persoonsgegevens, informatie over de verwerkingsmethoden en hun rechtsgrondslag.
- Foutieve Persoonsgegevens rectificeren (inclusief het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen).
- Uw Persoonsgegevens te wissen voor zover de rechtsgrondslag dit toelaat. Bovendien is dit recht in sommige gevallen alleen van toepassing wanneer het niet langer nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld of verwerkt.
- De verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • De juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist.
  • De verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens.
  • Wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. 

- Verzoek om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in machineleesbare vorm aan een derde (of aan u) indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u. 
- Een kopie te verkrijgen of te raadplegen van de passende maatregelen die zijn genomen om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde land of aan een internationale organisatie.
- Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd), zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan de intrekking van deze toestemming is uitgevoerd.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder, onder de sectie "Contact opnemen". Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om een identiteitsbewijs en dat wij ons het recht voorbehouden om kosten in rekening te brengen als de wet ons dat toestaat, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. 
Wij zullen trachten binnen de toepasselijke termijn op uw verzoek te reageren


Indien u cookies weigert, zullen wij geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven beschreven strikt noodzakelijke cookies (inclusief, in het bijzonder, een cookie om te onthouden dat u geen cookies geïnstalleerd wilt hebben wanneer u de Website bezoekt).

Wij wijzen u er echter op dat indien u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.

Contactinformatie

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpobe@pierre-fabre.com.

Bijwerking van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze privacypraktijken weer te geven.

Laatst gewijzigd: 01/02/2021